Kategoria: Komputer

SUKCES APPLE

Wkrótce owocem działalności handlowej utalentowanych studen­tów stała się firma pod oficjalną nazwą Apple Computer Incorporation. Ogromne zapotrzebo­wanie na produkt oferowany przez Wozniaka i Jobse’a sprawiło, że Apple Computer Incorpo­ration przed rokiem 1980 osiągnęła dochody przekraczające sto milionów dolarów rocznie. Sukces Apple Computer Incorporation zwró­cił uwagę środowisk businessu na mikrokompui- tery i naturalną koleją rzeczy pojawiła się kon­kurencja. W rezultacie nastąpiło dalsze doskor nalenie mikrokomputerów. Takie mikrokompu­tery, jak Apple II czy jego konkurent Commo- dore PET, w niczym już nie przypominały A1T tair 8800.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.

INNY WYZNACZNIK

Innym wyznacznikiem postępu jest cena sprzętu mikrokomputerowego. Nie ma sensu podawać tu aktualnych cen mikrokomputerów z racji ich permanentnej obniżka. Wystarczy tylko przypomnieć, że ENIAC kosztował w 1950 r. powyżej 500 000 dolarów (ówczesnych), a jeden z pierwszych minikomputerów PDP 8 z x965 r.  50 000 dolarów. Obecnie mikro­komputer można nabyć za kilkaset dolarów. I choć cena nie jest kategorią informatyczną, to jednak decyduje ona o powszechności danego wyrobu i w dalszej konsekwencji o jego wpły­wie na inne dziedziny życia.Dziś trudno wskazać konstruktora pierwszego mikrokomputera, czyli -tego, kto pierwszy wy­korzystując mikroprocesor zbudował integralny układ liczący i przetwarzający dane. Prace te­go typu były bowiem prowadzone prawie od momentu pojawienia się mikroprocesora. Róż­ni hobbyści elektronicy tworzyli na prywatny użytek mniej lub bardziej udane zestawy.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.

DRUGI W KOLEJNOŚCI

Pierwszy mikroprocesor firmy Intel zawierał 2100 tranzystorów. Drugi w kolejności, ośmio- bitowy mikroprocesor, także firmy Intel, ozna­czony numerem 8008, wyprodukowany w 1972 r., składał się z 3000 tranzystorów. Ośmio- bitowy mikroprocesor 8080 z roku 1974, który stał się niejako standardem światowym, produ­kowany również w Polsce (symbol MCY 7880), zawierał 4500 tranzystorów. Mikroprocesory szesnastobitowe, np. 8086, w jednym chipie za­wierają 29 000 tranzystorów, a chip mikropro­cesora 68 000 składa się z około 70 000 tranzy­storów. Mikroprocesor firmy Motorola oznaczo­ny numerem katalogowym 68 000 mieści się z powodzeniem w dłoni. Jak pamiętamy, zbudo­wana na dziewiętnastu tysiącach lamp maszyna ENIAC zajmowała spore pomieszczenie. Nie ma chyba przykładu dyscypliny technicznej rozwi­jającej się równie dynamicznie w ostatnich dziesięcioleciach, jak technika cyfrowa.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.

PIERWSZY MIKROPROCESOR

Historycznie rzecz biorąc pierwszym mikro­procesorem był wyprodukowany przez firmę Intel czterohitowy, a więc operujący słowem długości czterech bitów, mikroprocesor oznaczo­ny numerem katalogowym 4004. Ukazanie saę pierwszego mikroprocesora za­początkowało burzliwy rozwój tego typu ukła­dów scalonych. Mikroprocesory stają się ukła­dami coraz bardziej skomplikowanymi, o co­raz większej skali integracji. Pewne pojęcie o  kierunku rozwoju techniki wytwarzania mi­kroprocesorów daje porównanie liczby tranzy­storów zawartych w jednym podłożu krzemo­wym. Niekiedy układ scalony nazywa się chi­pem, używając zapożyczenia z angielskiego. Tak więc możemy mówić o liczbie tranzystorów w jednym chipie mikroprocesora.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.

SAMODZIELNY UKŁAD

Oczywiście sam mikroprocesor nie będąc układem samodzielnym nie tworzy jeszcze mi­krokomputera. Podobnie jak w przypadku du­żych komputerów, mikroprocesor należy uzu­pełnić blokami pamięci, a także urządzeniami wejścia-wyjścia, aby otrzymać całość zwaną mikrokomputerem. Obecnie taka organizacja mikrokomputera wydaje się całkiem naturalną konsekwencją or­ganizacji „dorosłych” komputerów. O tym, że nie zawsze było to jednak tak oczywiste, można edę łatwo przekonać śledząc historię mikrokom­puterów. Pojawienie się mikroprocesora było warunkiem koniecznym, ale nie wystarczają­cym do zbudowania pierwszych mikrokompu­terów. I dopiero wysiłki takich ludzi, jak Ste- ven Jobse, Stephen Wozniak, Ed Roberst czy Adam Osborne, sprawiły, że mikrokomputer zo­stał zrealizowany jako konkretne urządzenie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.