Kategoria: Polityka i zarządzanie gospodarką

ŻĄDANIA W RUCHU ZAWODOWYM

Wśród żądań w ówczesnym ruchu zawodowym przeważały postulaty dotyczące poprawy sytuacji ekonomicznej i warunków pracy robotników. Walka o ich realizację przybierała postać straj­ków i luźnych masowych demonstracji, najczęściej spontanicznych, nierzadko z użyciem siły przez obydwie strony.Programowy ekonomizm central związkowych w dużym stopniu zdeterminował strukturę organizacyjną związków zawodowych, w większości przybierających postać organizacji cechowych, zrzeszają­cych tylko robotników o określonych kwalifikacjach. Taka formuła ułatwiała bowiem walkę o doraźne interesy ekonomiczne członków związku. Przekształcenie w 1886 r. Federacji Związków Zawodowych i Organizacji Robotniczych Stanów Zjednoczonych i Kanady w Ame­rykańską Federację Pracy (American Federation of Labor, AFL) za­początkowało drugi etap rozwoju ruchu zawodowego, trwający do początku lat trzydziestych XX w. W tym okresie ukształtował się profil ideologiczny, polityczny i organizacyjny amerykańskiego ru­chu związkowego, który przetrwał do naszych czasów.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.

PROGRAM FEDERACJI

Z kolei program Federacji, podkreślając, że we wszy­stkich cywilizowanych narodach świata rozpoczęła się walka między ciemiężcami a ciemiężonymi, między kapitalistami a robotnikami, żądał wprowadzenia ustawowego przepisu w sprawach: ośmiogodzin­nego dnia pracy; odpowiedzialności pracodawców za wypadki przy pracy; zakazu zatrudniania dzieci w wieku poniżej lat 14.W działalności swej te pierwsze związkowe organizacje robotnicze kierowały się niektórymi ideałami socjalistycznymi, bliższymi jed­nak reformistycznym koncepcjom F. Lassalle’a niż marksistowskiej teorii rewolucji socjalistycznej. Nie sprzyjało to skuteczności ich działania; ponadto rozdzierane też były sporami wewnętrznymi nę­kane brakiem konsekwencji w działaniu, słowem — niedojrzałe po­litycznie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.

ROZWÓJ HISTORYCZNY

Ten pierwszy etap — etap formowania się ruchu związkowego, charakteryzowała konfrontacja stanowisk wobec celów oraz form organizacyjnych związków zawodowych. Szerszy program działania, obejmujący zagadnienia społeczno-polityczne, reprezentowały takie organizacje, jak: Szlachetny Zakon Rycerzy Pracy (Noble Order of the Knights of Labor), założony w 1869 r., Międzynarodowy Związek   fe­deracja Związków Zawodowych i Organizacji Robotniczych Stanów Zjednoczonych i Kanady (Federation on Trades and Labor Union of the United States and Canada), założona w 1881 r. Te organizacje podejmowały pierwsze próby zintegrowania w jednym związku wszystkich robotników, niezależnie od narodowości, płci, rasy, po­glądów, wyznania i kwalifikacji fachowych. Program Zakonu Ry­cerzy, oparty na zasadzie powszechności członkostwa, zawierał m. in. takie postulaty, jak upaństwowienie kolei i środków łączności oraz ważniejszych instytucji użyteczności publicznej, wprowadzenie kon­troli państwa nad bankami, zorganizowanie biur pracy — stanowych i federalnego.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.

ZWIĄZKI ZAWODOWE W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Początki ruchu zawodowego w Stanach Zjednoczonych układały się podobnie jak w krajach Europy Zachodniej. Najwcześniej, bo juz u schyłku XVIII w., powstały organizacje wolnych pracowników na­jemnych w rzemiośle. Pierwsze amerykańskie związki zawodowe pracowników fabrycznych zaczęły się organizować znacznie później, w drugim dziesięcioleciu XIX w. Były to lokalne stowarzyszenia ro­botnicze, obejmujące robotników jednej fabryki lub kilku. Usta­wicznie rosnąca liczba ludności, szybki rozwój ekonomiczny Stanów Zjednoczonych i ukształtowanie się rynku krajowego doprowadziły do powstania organizacji zawodowych o charakterze ogólnokrajo­wym: w 1834 r. — Krajowego Związku Zawodowego (National Tra- des Union), w 1866 r. — Krajowego Związku Robotniczego (Natio­nal Labor Union). Te organizacje, o krótkim żywocie, stanowiły waż­ny etap w rozwoju amerykańskiego ruchu robotniczego: nie tylko tworzyły zalążki organizacyjne, lecz również wyrażały potrzebę organizowania się robotników w walce z wyzyskiem pracodawców.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.

PRAKTYKA SZWECKIEGO ŻYCIA

Związki zawodowe wcześnie i szybko stały się uznanym przez państwo, pracowników i pracodawców wyrazicielem interesów świa­ta pracy. Istnienie trzech odrębnych central związkowych nie po­mniejsza roli ruchu związkowego, który stanowi poważną siłę w szwedzkim systemie politycznym i społeczno-ekonomicznym.Ustawodawstwo szwedzkie w niewielkim stopniu ingeruje w sto­sunki między pracodawcami a związkami zawodowymi i umacnia rolę obu stron, pozostawiając dużo problemów do bezpośredniego regulowania w umowach zbiorowych.Praktyka szwedzkiego życia politycznego umożliwia szerokie sto­sowanie zasad nieformalnego dyskutowania ze związkami zawodo­wymi nad problemami społeczno-ekonomicznymi, konsultowania z nimi projektów decyzji państwowych oraz udział związkowej reprezentacji w kolegialnych kierownictwach organów administra­cji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.