DĄŻENIA I CELE RUCHU

Dążenia i cele szwedzkiego ruchu związkowego pokrywają się w dużym stopniu ze społecznymi oczekiwaniami. Zmierzają one do zapewnienia wzrostu gospodarczego, pełnego zatrudnienia oraz prze­strzegania reguł sprawiedliwego podziału dochodu społecznego, a także do umocnienia wpływu pracowników na działalność przed­siębiorstw. Te cele pozostają w zasadzie niezmienne co najmniej od początku lat dwudziestych obecnego stulecia. Jednakże pod wpły­wem ewolucji warunków w różnych okresach rozmaicie kształ­towała się strategia działania związków. W czasach powojennych można wyróżnić jej trzy zasadnicze etapy. Pierwsze dwa, trzy lata po zakończeniu wojny to okres zabiegów o wprowadzenie plano­wania gospodarczego i nacjonalizację na podstawie Powojennego programu ruchu robotniczego. W latach pięćdziesiątych akcent spo­czywał na wprowadzeniu tzw. aktywnej polityki na rynku pracy oraz rozwinięciu systemu świadczeń i zabezpieczeń socjalnych. W ko­lejnym dziesięcioleciu LO dążyła do stymulowania zmian w struk­turze produkcji, zaś lata siedemdziesiąte stanowiły okres opra­cowywania rozwiązań i prób wcielania w życie idei „demokracji ekonomicznej”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.