KORZYSTANIE Z FACHOWEJ POMOCY

Dzięki temu załogi, mogąc korzystać z pomocy fachowego aparatu związków 109, uzyskały lepszy dostęp do wszelkich informa­cji w sprawach produkcji i finansów. Stronami tego porozumienia były: Federacja Szwedzkich Związków Zawodowych (LO), Szwedz­ka Federacja Pracodawców (SAF), Federacja Pracowników Umysło­wych Przemysłu i Usług (PTK). W 1978 r. strona związkowa wy­powiedziała to porozumienie; z uwagi na obowiązujące już wówczas ustawodawstwo o współdecydowaniu rozwiązania typu rad zakła­dowych i komitetów ekonomicznych przestały być potrzebne.Od początku lat siedemdziesiątych datuje się wzmożony nacisk związków zawodowych na rewizję prawa pracy. Programy LO TCO interpretują pojęcie współdecydowania jako wspólne podej­mowanie decyzji w sprawach, które mają wpływ na byt pracow­nika, na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa — od warsztatu pracy po gabinet zarządu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.