NIEWIELKA LICZEBNOŚĆ UGRUPOWAŃ

Były to jednak ugrupowania o niewielkiej liczebności i nie odgrywały decydującej roli w amerykańskich związkach zawo­dowych. Zachowawczy, zdominowany przez ściśle utylitarne cele charakter amerykańskiego ruchu zawodowego jako całości do końca lal dwu­dziestych był konsekwencją wpływu wielu specyficznych czynników politycznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych, które stwo­rzyły amerykański system ustrojowy i określiły jego funkcjonowa­nie.W Stanach Zjednoczonych demokracja polityczna pojawiła się naj­wcześniej w porównaniu z innymi krajami i — co jest ważne — zo­stała ustanowiona przed rozwojem przemysłu. W związku z tym jej realne funkcjonowanie, przynajmniej do p,oczątków rozwoju kapitalizmu monopolistycznego, utrwalało wiarę w doskonałość istniejącego systemu politycznego.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.