NIEZALEŻNIE OD ZASAD

Niezależnie od praktycznych zasad i zaleceń uznających, że de­cyzje zarządów związków różnych szczebli nie powinny być sprzecz­ne z opiniami większości członków, statut LO i statuty poszcze­gólnych związków przyznają członkom uprawnienia pozwalające im wpływać na decyzje wybieralnych organów ruchu związkowe­go-Każda sekcja lokalna może wystąpić z wnioskiem do kongresu związku. Wniosek wraz z opinią Zarządu, nawet jeśli jest ona ne­gatywna, musi być przed kongresem rozpowszechniony wśród de­legatów, po czym automatycznie wchodzi na porządek dzienny obrad. Badania wykazują, że związki często korzystają z tej mo­żliwości. Na przykład do kongresu związku metalowców w 1977 r. wpłynęło 620 wniosków, których znakomita większość zastała przy­jęta . Prawo składania wniosków przysługuje też poszczególnym członkom związku, z tym, że wnioski indywidualne są składane za pośrednictwem sekcji lokalnej, której opinia nie ma jednak wpływu na ich rozpatrzenie. Analogiczne prawo mają sekcje wobec kongresu LO —- pośrednikiem jest w tym przypadku związek kra­jowy — oraz związki krajowe, które odwołują się bezpośrednio do kongresu Federacji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.