NIEZWYKLE WYGODNE

Przerzutniki są niezwy­kle wygodnym nośnikiem pamięci, mają je­dnak, z punktu widzenia użytkownika, pew­ną wadę. Reprezentują pamięć, którą wcze­śniej nazwaliśmy ulotną, to znaczy taką, do funkcjonowania której wymagane jest cią­głe zasilanie elektryczne tworzących je ob­wodów. Zanik zasilania powoduje wymaza­nie tak zgromadzonej pamięci, . a powtórne włączenie zasilania zastaje pamięć w zupeł­nie innym stanie logicznym. Problem ten moż­na obejść konstrukcyjnie na wiele sposobow. Możliwa jest mianowicie budowa pamięci sta­łej na – elementach półprzewodnikowych. Wy­starczy w tym celu zbudować sekwencję bra­mek tak, aby po włączeniu zasilania ich stany przyjmowały. jeden ustalony ciąg zerojedyn­kowy, czyli ciąg napięć w poziomach 0 i np. +5 V.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.