ODPOWIADANIE WYOBRAŻENIOM

Te postulaty odpowiadają aktualnym wyobrażeniom szwedzkiej socjaldemokracji o sposobach wyzwalania społeczeństwa spod wła­dzy kapitału, a jednocześnie jest to próba osiągania, przy zastoso­waniu innych metod, celów socjalno-ekonomicznych związanych z ideałami „państwa dobrobytu”. W odróżnieniu od tradycyjnych metod państwowego interwencjonizmu, będących próbą „wmonto­wania” nadrzędnych celów o charakterze społecznym w funkcjono­wanie systemu gospodarczego jako całości, w „demokracji ekono­micznej” chodzi o skłonienie każdego przedsiębiorstwa do działania zgodni; z tymi celami. Szwedzkie postulaty „demokracji ekonomicznej” przewidują bezpo­średni udziaj związków zawodowych w dwu formach realizacji „de­mokratycznej kontroli nad środkami produkcji”: we współdecydowa­niu w zakładzie pracy i w Zarządzaniu „funduszami robotniczymi”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.