This is default featured slide 1 title

Adwokat i radca prawny

Adwokat i radca prawny nie są osobami, które z chęcią byśmy często odwiedzali i korzystali z ich usług. Niestety, ale czasami w życiu zdarzają się takie sytuacje, w których musimy zaczerpnąć porady prawnej u dobrego specjalisty. Wbrew pozorom takich sytuacji jest naprawdę wiele, testament, przekazywanie majątku, sprawy o odszkodowania i wiele, wiele innych. Każda z tych sytuacji będzie wymagała zaczerpnięcia porady o radcy prawnego lub adwokata. W niektórych przypadkach to właśnie radca prawny przygotuje nam odpowiednie dokumenty notarialne. Oczywiście nie są to tanie usługi i w przypadku każdej sprawy musimy liczyć się z poniesieniem dość znacznych kosztów finansowych. Są one jednak zupełnie różne. W zależności od naszej sprawy może być to kilkaset złotych lub nawet do kilkunastu tysięcy złotych. Musimy więc być przygotowani na te koszta i przede wszystkim nie zwlekać z pójściem do radcy prawnego lub adwokata. Wiele spraw sądowych posiada swoje terminy, więc muszą być one załatwione w odpowiednim czasie. 

NIEWIELKA LICZEBNOŚĆ UGRUPOWAŃ

Były to jednak ugrupowania o niewielkiej liczebności i nie odgrywały decydującej roli w amerykańskich związkach zawo­dowych. Zachowawczy, zdominowany przez ściśle utylitarne cele charakter amerykańskiego ruchu zawodowego jako całości do końca lal dwu­dziestych był konsekwencją wpływu wielu specyficznych czynników politycznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych, które stwo­rzyły amerykański system ustrojowy i określiły jego funkcjonowa­nie.W Stanach Zjednoczonych demokracja polityczna pojawiła się naj­wcześniej w porównaniu z innymi krajami i — co jest ważne — zo­stała ustanowiona przed rozwojem przemysłu. W związku z tym jej realne funkcjonowanie, przynajmniej do p,oczątków rozwoju kapitalizmu monopolistycznego, utrwalało wiarę w doskonałość istniejącego systemu politycznego.

ODRÓŻNIAJĄCA CECHA

Ten radykalizm miał jednak cechę odróżniającą go od ra­dykalizmu klasy robotniczej Europy: miał on charakter populi­styczny, a nie socjalistyczny, ponieważ w świadomości amerykań­skich robotników walka toczyła się między warstwami — ludzi bied­nych i bogatych, a nie między klasami kapitalistów i robotników.Szeroki zasięg wpływów gomperyzmu (od nazwiska przywódcy AFL) nie oznacza, że w amerykańskich związkach zawodowych nie występowały przypadki tworzenia klasowych, rewolucyjnych, orga­nizacji. W samej AFL istniało od początku lewe skrzydło, reprezen­towane przez bezpartyjnych aktywistów związkowych, socjalistów i anarchosyndykalistów, którzy opowiadali się za walką klasową i za zreorganizowaniem cechowych związków zawodowych w związki przemysłowe, obejmujące wszystkich pracowników danej gałęzi przemysłu.

Z UPŁYWEM CZASU

Z upływem czasu, wraz z realizacją niektórych żądań ekonomicz­nych, bojowość AFL malała; następowało jej całkowite odejście od postulatów reform strukturalnych. AFL zaakceptowała amerykański kapitalizm, uznając go za ustrój służący postępowi społecznemu i ekonomicznemu klasy robotniczej. Reprezentując zdecydowaną większość członków związków zawodowych w Stanach Zjednoczo­nych, Federacja zdominowała amerykański ruch robotniczy, a jej ugodowa polityka wobec coraz bardziej rozwijającego się kapitału monopolistycznego trwała bez większych wstrząsów do połowy lat trzydziestych naszego stulecia. Różne związki zawodowe samodziel­nie lub we współpracy z AFL prowadziły wiele ciężkich i krwawych walk z właścicielami przedsiębiorstw o lepsze warunki pracy i płac, liczne rzesze robotników reprezentowały bojową, pełną determinacji postawę.

W PIERWSZYM OKRESIE DZIAŁALNOŚCI

W pierwszym okresie działalności, do przełomu XIX i XX w., AFL była organizacją bojową. Osiągnięcia — zwłaszcza w dziedzinie płac — które miała, niezaprzeczalnie przyczyniły się do poprawy sytuacji materialnej robotników. Wadą jej działalności było to, że od początków istnienia skupiała przede wszystkim robotników wy­kwalifikowanych, których większość stanowiła tzw. arystokrację robotniczą, zorganizowaną w związkach zawodowych tworzonych według zawodowych specjalności. Tym samym jej osiągnięcia eko­nomiczne dotyczyły bezpośrednio tylko wąskiej warstwy amery­kańskiej klasy robotniczej. Nie dopuszczając do swoich szeregów robotników niewykwalifikowanych i kolorowych, AFL stworzyła podstawy do trwających do dziś praktyk dyskryminacyjnych, nie znanych w takiej skali współcześnie w innych krajach kapitalistycz­nych.