POROZUMIENIE PŁACOWE

Jedynie wówczas, gdy spór dotyczy porozumienia płacowego, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Pracy decyduje wykładnia kierow­nictwa przedsiębiorstwa. Sąd Pracy jest jednoinstancyjny, od jego postanowień nie przy­sługuje odwołanie. Składa się on z siedmiu sędziów mianowanych przez rząd. Przewodniczący i jeden z członków Sądu Pracy muszą być zawodowymi prawnikami, jeden natomiast uznanym znawcą zagadnień rynku pracy, pozostali zaś są powoływani na wniosek organizacji rynku pracy: dwu proponuje SAF i dwu LO. Jeżeli rozpatruje się sprawę dotyczącą pracowników umysłowych, to jed­nego z sędziów powoływanych na wniosek LO zastępuje sędzia zaproponowany przez TCO, jeżeli natomiast w kwestię jest zaan­gażowany pracodawca publiczny, to jednego z sędziów delegowa­nych przez SAF zastępuje przedstawiciel rządu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.