PROJEKTY „PRACOWNICZYCH FUNDUSZÓW INWESTYCYJNYCH”

Aż do końca lat sześćdziesiątych szwedzki ruch zawodowy nie wykazywał większego zainteresowania zorganizowanym udziałem pracowników najemnych w akumulacji kapitału. W wielu krajach zachodnioeuropejskich dyskusja na ten temat toczyła się już od zakończenia drugiej wojny światowej; m. in. w RFN, Francji, Ho­landii myśl o zainteresowaniu pracowników w osiąganiu zysków przedsiębiorstw poprzez rozdzielanie między nich części akcji zo­stała wdrożona do praktyki. Ale najbardziej zaangażowana w tę kwestię LO odrzuciła motywy i zasady systemów realizowanych w krajach zachodnioeuropejskich. Jej idea „funduszów pracowni­czych bynajmniej nie wynika z dążenia do partycypacji indywi­dualnych pracowników w zyskach. Wywodzi się ona ze wspomnia­nej już doktryny przebudowywania stosunków w społeczeństwie poprzez reformowanie stosunków w miejscu pracy oraz ma uzupeł­niać związkową koncepcję „solidarnej polityki płac”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.