ROLA I ZADANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W SZWEDZKIM SYSTEMIE POLITYCZNYM

W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacznie wzrosło zainteresowa­nie szwedzkich związków zawodowych udziałem w kształtowaniu rozwiązań w kwestiach społecznych. Podjęcie przez socjaldemokra­cję nowelizacji zasad polityki zatrudnienia rozciągnęło sferę zainte­resowań związków na kwestie polityki oświatowej i opieki nad ro­dziną. Rozwój naukowych badań nad warunkami i środowiskiem pracy skierował ich uwagę na zagadnienia medycyny pracy, psycho­logii społecznej, ergonomii, technologii. Inne badania warunków życia i sfer ubóstwa — spowodowały wybuch żądań w sprawach: ochrony zdrowia, wypoczynku, przeciwdziałania patologiom spo­łecznym. „W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych wielkie poru­szenie wywołała popularna już wtedy koncepcja „jakości życia . Związki zawodowe podjęły też starania o polepszenie warunków mieszkaniowych ludzi pracy, poprawę komunikacji, doskonalenie planowania przestrzennego itp.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.