SPECYFIKA SYTUACJI

Specyfika sytuacji, w jakiej w pierwszym powojennym dziesięcioleciu znalazła się go­spodarka szwedzka, polegała na braku zniszczeń wojennych i mniej­szym niż w innych krajach stopniu militaryzacji aparatu produk­cyjnego w czasie wojny. Ten stan oraz znikniecie z rynku między­narodowego takich konkurentów, jak Niemcy i Japonia, sprzyjały ożywionemu, lecz nierównomiernemu rozwojowi w poszczególnych gałęziach gospodarki i branżach przemysłu. Duży popyt za granicą na wyroby przemysłu metalowego i maszynowego wiązał się z bra­kiem rąk do pracy w tym dziale produkcji, podczas gdy przemysł lekki, rolnictwo i leśnictwo dysponowały nadwyżkami siły roboczej. Bezrobocie i wolne miejsca pracy występowały równolegle; kwali­fikacje zawodowe bezrobotnych na ogół nie odpowiadały wymaga­niom przedsiębiorstw poszukujących pracowników. W tej sytuacji makroekonomiczne sposoby oddziaływania na rynek pracy i sty­mulowania koniunktury okazały się nieskuteczne, przyspieszały jedynie procesy inflacyjne.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.