TENDENCJE W PODZIALE DOCHODÓW

Wynikiem wzajemnych oddziaływań tych podmiotów, jak rów­nież obiektywnych prawidłowości rozwoju w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych, są trzy trwałe tendencje w podziale dochodu: Zmniejszenie się udziału konsumpcji indywidualnej na korzyśćkonsumpcji publicznej.Wzrost udziału płac w dochodzie narodowym kosztem do­chodów z własności.Zmniejszenie się rozpiętości dochodów.Najważniejszym powodem pierwszej z tych tendencji jest roz­wój sektora publicznego (poza sferą produkcji) oraz rozbudowa systemu ubezpieczeń i zabezpieczeń socjalnych. W 1950 r. konsump­cja indywidualna stanowiła w Szwecji 69 proc. dochodu narodowego, w 1960 r. już tylko 61 proc., a w 1982 spadła do 52 proc. Konsum­pcja zbiorowa wzrastała odpowiednio od 12,5 do 16 i 29 proc.Głównym środkiem nieproporcjonalnie szybkiego przyspieszenia rozmiarów konsumpcji publicznej jest polityka podatkowa państwa.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.