UKSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKOWEJ KULTURY

W Szwecji doszło do ukształtowania się swoistej środowiskowej kultury robotniczej, wyrosłej z przedprzemysłowej tradycji izolo­wanych od siebie wspólnot lokalnych. Samo przetrwanie w surowych warunkach bytu wymagało umacniania więzi rodzinnych i środowi­skowych, dominujących nad indywidualizmem jednostki. Uprzemy­słowienie, rozbijając te wspólnoty, nie zmieniło psychiki społe­czeństwa. W efekcie doszło do powstania organizacji — nie tylko robotniczych — silnych liczebnie, solidarnych i lojalnych względem siebie, w których panuje jeden system wartości, nie podważany konfliktami politycznymi, etnicznymi lub innymi. W konsekwen­cji być robotnikiem w Szwecji oznacza w praktyce należeć do związku zawodowego, głosować na partię socjaldemokratyczną, pre­numerować prasę robotniczą i korzystać z usług spółdzielni.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.