W PAMIĘCI MASZYNY

Oznacza to, że w pamięci tej maszyny jest przechowywany translator umożliwiający przetłumaczenie danego języka wyższego’rzędu na język wewnętrzny. Proces translacji przebiega dwojako. Możemy ‚całość programu napisanego w języku wyższego rzędu umieścić w pamięci, a następnie za po­mocą translatora otrzymać ten sam program w języku wewnętrznym, który w sWej postaci wynikowej zostanie’ umieszczony w pamięci. Taki progam wynikowy może być już zrozumia­ny i wykonany przez komputer. W chwili zapi­sania w pamięci komputera programu wyniko­wego można się już z tnaej pozbyć programu w języku zewnętrznym, czyli programu źródłowe­go. Wykonanie programu odbywa się tutaj po przetłumaczeniu całości programu źródłowego.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.