WIĘKSZOŚĆ SPRAW

Większosc spraw została uregulowana przez umowy zainteresowanych stron. Taki stan utrzymał się do uchwalenia w 1976 r ustawy o   współdecydowaniu, która zastąpiła poprzednie ustanowienia w tym przedmiocie, z wyjątkiem ustawy o Sądzie Rynku Pracy, i powtó­rzyła wszystkie najistotniejsze normy. Szwedzka doktryna prawnicza w części odnoszącej się do sto­sunków pomiędzy stronami na rynku pracy odróżnia konflikty o   interpretację prawa od konfliktów interesów. Spory o prawa, wynikające z odmiennej interpretacji porozumień obowiązujących strony, są poddane regulacji ustawowej i rozstrzygane przez Sąd Rynku Pracy. Konflikty interesów zaś pozostają poza sferą regu­lacji prawnej — w tym przedmiocie państwo oferuje jedynie usługi mediatora.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.