WPŁYW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH NA PODZIAŁ DOCHODÓW

Analiza czynników wpływających na podział dochodów pozwala zauważyć, że Szwecja należy do tych krajów kapitalistycznych, które, z jednej strony, mają najwyższe podatki, a z drugiej, najwyż­szy udział świadczeń socjalnych w dochodzie narodowym. Tak więc dochody indywidualne w tym kraju — może bardziej niż w jakimkolwiek innym kraju kapitalistycznym — są funkcją trzech zmiennych: 1) dochodów z pracy lub kapitału, 2) pieniężnych i rze­czowych świadczeń finansowych z budżetów publicznych, 3) podat­ków. Wskazuje to, że w dzieleniu dochodów uczestniczą różne pod­mioty, z których największa rola przypada państwu, jako podmio­towi polityki podatkowej i socjalnej, oraz organizacjom rynku pra­cy, którym szwedzki system społeczno-gospodarczy, pozostawia znaczną swobodę w kształtowaniu polityki płac.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.