ZAPADANIE DECYZJI PAŃSTWOWYCH

Niewiele decyzji pań­stwowych zapada z pominięciem tego stadium procesu legislacyjne­go. Inicjatywa powołania komisji może wyjść od rządu, organu administracji, deputowanych lub od poszczególnych grup interesu. Komisje są niezależne od rządu, lecz na ich ustaleniach z reguły opierają się rządowe inicjatywy ustawodawcze. Większość w komi­sjach stanowią przedstawiciele administracji państwowej i samo­rządowej . Niemal zawsze są w nich reprezentowane te organi­zacje, których interesów może dotyczyć proces ustawodawczy. Początkowo przedstawiciele związków zawodowych byli włączani tylko do komisji zajmujących się sprawami rynku pracy, ale obec­nie uczestniczą, jako pełnoprawni członkowie lub konsultanci, pra­wie we wszystkich komisjach, powoływanych do badań w dziedzi­nach polityki: socjalnej, ekonomicznej i handlowej, kształcenia, kultury i innych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.