ZAPROPONOWANY MODEL

W zaproponowanym przez Federację modelu gospodar­czym państwo byłoby odpowiedzialne za podstawowe inwestycje, usługi publiczne i badania naukowe, a ponadto miałoby dostarczać środki uzupełniające zapotrzebowanie przedsiębiorstw na kapitał inwestycyjny .Propozycje LO nie od razu stały się częścią państwowej polity­ki przemysłowej. Wprawdzie już w 1962 r. powołano Radę Plano­wania Gospodarczego, lecz aż do połowy lat sześćdziesiątych środ­ki Funduszu Emerytur Dodatkowych były lokowane na zasadach czysto komercyjnych, bez koordynacji z pożądanymi kierunkami zmian strukturalnych. Dopiero po uchwaleniu przez Nadzwyczajny Zjazd SAP w 1967 r. Programu aktywnej polityki ekonomicznej — który między innymi mówił o „kolektywnym wpływie na strukturę gospodarczą” i potrzebie „wprowadzenia scentralizowanego plano­wania oraz koordynacji inwestycji państwowych, komunalnych i prywatnych” — utworzono w tymże raku Państwowy Bank Inwestycyjny i rok później Ministerstwo Przemysłu, znacznie umacniające regulacyjną rolę. państwa w gospodarce.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.