ZWIĄZKI ZAWODOWE W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Początki ruchu zawodowego w Stanach Zjednoczonych układały się podobnie jak w krajach Europy Zachodniej. Najwcześniej, bo juz u schyłku XVIII w., powstały organizacje wolnych pracowników na­jemnych w rzemiośle. Pierwsze amerykańskie związki zawodowe pracowników fabrycznych zaczęły się organizować znacznie później, w drugim dziesięcioleciu XIX w. Były to lokalne stowarzyszenia ro­botnicze, obejmujące robotników jednej fabryki lub kilku. Usta­wicznie rosnąca liczba ludności, szybki rozwój ekonomiczny Stanów Zjednoczonych i ukształtowanie się rynku krajowego doprowadziły do powstania organizacji zawodowych o charakterze ogólnokrajo­wym: w 1834 r. — Krajowego Związku Zawodowego (National Tra- des Union), w 1866 r. — Krajowego Związku Robotniczego (Natio­nal Labor Union). Te organizacje, o krótkim żywocie, stanowiły waż­ny etap w rozwoju amerykańskiego ruchu robotniczego: nie tylko tworzyły zalążki organizacyjne, lecz również wyrażały potrzebę organizowania się robotników w walce z wyzyskiem pracodawców.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.